yu_md: (Default)
[personal profile] yu_md
Constantin Chisar, caval - Rustem oltenescIon Văduva, fluier - Rustem oltenescIon Lăceanu, cimpoi/ волынка - Rustem oltenesc
Gheorghe Voinic, cimpoi/ волынка - Rustem
Orchestra Asociației Culturale Predusel - Rustem și brâu oltenesc
Ilie Udilă, acordeon - Rustemul
Taraf de Haidouks - Rustem și suite
Suita Rustemul
RUSTÉMUL. Dans popular românesc răspândit în sudul Olteniei și în părțile învecinate ale Munteniei, în care jucătorii formează, de obicei, o coloană mixtă sau numai de bărbați, ținându-se cu brațele încrucișate la spate, și execută pași în față și în spate cu încrucișarea picioarelor, în ritm vioi, ușor săltat; melodie după care se execută acest dans.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

yu_md: (Default)
Юрий

October 2017

S M T W T F S
12 34567
8910111213 14
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 07:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios